sport-sante.lu

Ënnert dësem Link fannt dir medezinesch Recommandatioune wann Dir zu enger speziell gefäerdeter Grupp vu Leit zielt, wat d’Konsequenze vun enger Covid-19 Erkrankung ugeet. Weiderhin och e Link op eng YouTube-Playlist vun der Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sport de Santé.