Tommy´s Ball-Challenge

Den Handballspiller Tommy Wirtz hutt dräi koordinativ Challengë mam Ball fir dech. Kriss de déi dräi Levelle fäerdeg?