Sich mech! mam Ben

E Verstoppches-Spill mat Méiglechkeeten, op eng spilleresch Aart a Weis d’Natur (z.B. Faarwen, Déieren, asw.) ze thematiséieren.