LiegestĂĽtz-Challenge mam Oli (Mini-Olympiad)

Mini-Olympiad: Beim Liegestütz-Challenge gëss du richteg ausgepowert an alles aus der oder an der Liegestütz-Positioun.