Kutscherenne mam Zoé

Wat fir ee Kand léisst sech schonn net gäre vun engem Päerd an der Kutsch nozéien? Mee et muss awer gutt zesummegeschafft ginn an de Kutscher muss dobäi e puer Aufgaben erfëllen …