Jongléieren 1 mam Kris

Eng einfach Aféierung, fir mat dräi Bäll jongléieren ze léieren

Du hues nach keng Bäll fir ze jongléieren? Ënner https://kannerdoheem.lu/lu/aktiviteit/jonglierballe/ fënns du eng flott Uleedung, fir se ganz einfach selwer ze bastelen!