Handstand léiere mam Yanik

En Handstand maachen ass cool an du géifs dat gäre kënnen, mee et ass ze schwéier fir dech!?

De Yanik weist dir, wéi s du et awer – a sechs Etappen – léiere kanns an zu engem klengen Artist gëss.