Danzen am Sëtze mam Claudine an Edmée – Seance 1

Sech op flott al lëtzebuergesch Musek am Sëtze beweegen, jo sou bléift een och am Alter mobil. Matmaachen a Spaass hunn!

An dëser Seance gëtt op d’Lidder E schéine Bonjour an D’Pierle vum Da gedanzt.