Danzen am Sëtze mam Claudine an Edmée – Seance 4

Sech op flott al lëtzebuergesch Musek am Sëtze beweegen, jo sou bléift een och am Alter mobil. Matmaachen a Spaass hunn!

An dëser Seance gëtt op d’Lidder Fréijoer  an T´si vill schéi Rousen an der Stad gedanzt.