Danzen am Sëtze mam Claudine an Edmée – Seance 3

Sech op flott al lëtzebuergesch Musek am Sëtze beweegen, jo sou bléift een och am Alter mobil. Matmaachen a Spaass hunn!

An dëser Seance gëtt op d’Lidder Dat wor e schéinen Owend  an D’Margréitchen gedanzt.