Ball opfänke mam Ben

De Ben weist dir eng spannend Übung, fir deng Reaktioun a Koordinatioun ze trainéieren. Wat am Ufank einfach kléngt, gëtt richteg ustrengend, fir ëmzesetzen! Iwwerlee dir weider Beweegungen an üb se sou laang, bis du se kanns!